Citrusförtunning D'Limonene 25 l kanister

Citrusförtunning D'Limonene 25 l kanister

Citrusförtunning D'Limonene 25 l kanister

Lösningsmedel tillverkat av Citrusfrukter. Används liksomsom träterpentin för förtunning av färg. Stark citrusdoft.

D-limonene kan även användas vid 3D-printande för upplösning av stödstrukturer.

Kan ge upphov till allergisk reaktion för personer som är känsliga för citrusfrukter.

Pris
680,00 €
Tillgänglighet
Finns i lager

Kymin Palokärki är på semester 21.7-11.8
>> Kolla våra semesteröppettider här <<
Nätbutikens kassa är stängd 20.-28.7.
Beställningar från 29.7. behandlas fr.o.m. 12.8.

Innehåller: d-limonene (R )-p-menta-1,8-dien

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

CAS nr: 5989-27-5

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Citrusförtunning D'Limonene

Från 19,80

Finns i lager

Lägg i kundvagn