Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Bränd umbra CCCN P.Br. 7

Färgpigment för tillverkning av målfärger, naturlig jordfärg

Från
5,00 €

Modell:Färgpigment. Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnet är inte klassificerat som farligt i enlighet med (EG) N:o 1272/2008. Produkten har inga varningsmärningar.

Sörj om arbetssäkerhet och arbetshygien: Undvik kontakt med huden, inandning av damm. Förhindra produkten från att komma i ögonen och munnen.

Lämplig skyddsutrustning väljs enligt arbetsmetod och exponeringrisk.