Dammarlösning 1:2

Dammarlösning 1:2

Dammarlösning 1:2

Dammarlösning bestående av dammarharts och fransk terpentin. Dammarlösning används traditionellt som fernissa för oljemålning. Kan även användas som medium till oljefärger.

  • Hög glansgrad.
  • Fernissning görs efter att oljefärgen är helt torr (ca 6-12 månader).
  • Torkar i några timmar.
  • Kan visa tecken på åldring (gulna och kracklera).
  • Kan förtunnas med fransk terpentin. Verktyg kan rengöras med mineral- eller fransk terpentin.
  • Lager av dammarfernissa kan avlägsnas med fransk terpentin.
Från
92,90kr

Modell:

Innehåller: Terpentin

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

FARA

Tuotetiedot, KTT

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Dammarhartsi

Dammarharts

Från 110,84kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 42,23kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Mikrobollar, grå (silikat)

Från 87,62kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Krita P.W.18

Från 42,23kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 14,78kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn