Torkmedel Co-Zr

Torkmedel Co-Zr

Torkmedel Co-Zr

Kobolt-zirkoniumtorkmedel som kan tillsätts linoljefärg för att påskynda oxidationen (torkningen).
Vid målning inomhus rekommenderas tillsats av 1 % (10 ml) per liter färg.

Från
10,50 €
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Finns i lager

Kymin Palokärki är på semester 21.7-11.8
>> Kolla våra semesteröppettider här <<
Nätbutikens kassa är stängd 20.-28.7.
Beställningar från 29.7. behandlas fr.o.m. 12.8.

DURHAM VX73

Cosirk torkmedel

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Undvik utsläpp till miljön.  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt nationella bestämmelser.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller
COBALT BIS(2-ETHYLHEXANOATE), AROMATFRI NAFTA, ZIRKONIUMKARBOXYLAT


FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson specialkulörer

Från 35,00

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 1,40

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 6,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 7,80

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dolomitmjöl P.W.18:1

Från 4,00

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från 13,50

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Dammarharts

Från 10,50

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn