Balsamterpentin

Balsamterpentin

Balsamterpentin

Ottosson Färgmakeris 100 % vegetabilisk terpentin. Till spädning av linoljefärg, linolja, trätjära, rengöring av penslar mm.

Innehåller destillerad kåda från argentisk pinjeträd.

Från
160,27kr
Tillgänglighet
Finns i lager

Modell:

Finns i lager

Finns i lager

Kymin Palokärki är på semester 21.7-11.8
>> Kolla våra semesteröppettider här <<
Nätbutikens kassa är stängd 20.-28.7.
Beställningar från 29.7. behandlas fr.o.m. 12.8.

Balsamterpentin

Innehåller: Terpentin

Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. -Rökning förbjuden. Undvik att inanda gaser/ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/förpackningen lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala bestämmelser.

EY-nro: 232-350-7, CAS nro: 8006-64-2

FARA

Kunder som köpte denna produkt köpte också...

Ottosson specialkulörer

Från 369,04kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Plåtburk med lock

Från 14,76kr

Varierar beroende på modellen

Lägg i kundvagn

Vit titan-zink

Från 68,54kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Linoljekitt 300 ml, patron

Från 82,24kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Vernis Le Tonkinois

Från 268,87kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Fönsterpensel

Från 142,34kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ljusgrå

Från 70,64kr

Finns i lager

Lägg i kundvagn

Ovalpensel

326,86kr

Tillfälligt slut

Lägg i kundvagn